นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ