นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564