นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 63 รอบ 12 เดือน