นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563