นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
รายงานแผนดำเนินงาน(รอบ 1) ประจำปี พ.ศ.2564