นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔