นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น