นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น