นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ระบบฐานข้อมูล Back Office
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ อบต.บัวสลี (Back Office) (สำหรับเจ้าหน้าที่)