นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564