นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการความรู้คืออะไร
การจัดการองค์ความรู้ อบต.บัวสลี
คู่มือปฎิบัติงาน/สมรรถนะบุคคลากร