นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการความรู้คืออะไร
การจัดการองค์ความรู้ อบต.บัวสลี
คู่มือปฎิบัติงาน/สมรรถนะบุคคลากร