นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบัญญัติ อบต.
พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ประกาศ