นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบัญญัติ อบต.
พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / ประกาศ