นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 63