นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)