นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
HEADER
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 60 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 25 กพ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
นายจำรัส คำแก่น นายกฯ ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เป็นการต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รีบวัคซีนครบเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019