นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
คณะผู้บริหาร

นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0818852063

ที่อยู่. 169 หมู่ 6 บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

นายจรูญ ธรรมปัญญา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0801212155

ที่อยู่. 122 หมู่ 1 บ้านแม่มอญ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

นายพัฒน์พงษ์ วาฤทธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0821671062

ที่อยู่. 200 หมู่ 7 บ้านศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

นางฉัตรนรัญ มั่นรอด

เลขานุการนายก อบต.บัวสลี

โทรฯ. 0895563807

ที่อยู่. 2 หมู่ 2 บ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250