นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
สมาชิกสภา

นายวันดี บุญภักดี

ประธานสภา

โทรฯ. 0813879086

ที่อยู่. 35 หมู่ 10 บ้านป่าบง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

นายบรรลือ สลีสองสม

รองประธานสภา

โทรฯ. 0865084439

ที่อยู่. 39 หมู่ที่ 4 บ้านสันปูเลย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

นายเดช พรมรินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายเสถียร สลีสองสม

ส.อบต. หมู่ที่ 2

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายสมศักดิ์ แดงหล้า

ส.อบต. หมู่ที่ 2

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายอุดม คำแก่น

ส.อบต. หมู่ที่ 3

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายอินจันทร์ อินยะพรม

ส.อบต. หมู่ที่ 4

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายสุเมธี ทวีสมบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางเฉลา ลินคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 6

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายประเสริฐ แสนมา

ส.อบต. หมู่ที่ 7

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายเสรี เมืองมูล

ส.อบต. หมู่ที่ 8

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางบัวเร็ว วงค์ษา

ส.อบต. หมู่ที่ 8

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายเมืองดี ต๊ะวรรณา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายณรงค์ เปาคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายประสิทธิ์ สุจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางศรีวรรณ์ ธิดารัตน์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายขวัญชัย ไชยสม

ส.อบต. หมู่ที่ 12

โทรฯ. -

ที่อยู่. -