นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
สำนักปลัด

นายศิวกร ถูกจิตร

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางณัฐณิชา ทะรินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายปกรณ์ จันทะรส

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางเอี่ยมศรี แว่นไว

นักทรัพยาบุคคล

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางมัลลิกา ทองใบ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายสุริยัน เต็มกัณฑ์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวลภัสรดา สุภาชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวสุพัตรา สลีสองสม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายถนัด วงษา

พนักงานขับรถยนต์

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายชำนาญ ก้อนนาค

คนงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางมาติกา พรมมาลา

คนงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายสุริยันต์ เสนางาม

คนงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -