นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
กองคลัง

นางศิวตา เตชะเนตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวรัตติกาล แสงคำมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวยุพา แปงการิยา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสุกัญญา ศิริถิ่นพยัคฆ์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นายธนวัฒน์ ผัดธิ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางนุชรินทร์ นามวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวสุภัสสร ผาพบุญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นายธวัชชัย สุภาวงค์

คนงาน

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -