นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
กองช่าง

นายสุรศักด์ ใจวังเย็น

ผู้อำนาวยการกองช่าง

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายธานี ไชยแก้ว

นายช่างโยธาอาวุโส

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายผดุง เตชะ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวพิมพกานต์ สันธิ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โทรฯ. -

ที่อยู่. -