นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
กองการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ระวังของ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายธวัฒชัย กอนใจ

เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางไพบูลย์ คำแก่น

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาววิภาภรณ์ โนใจ

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวชนิตา ไชยวุฒิ

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางลดาวัล ผามั่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางวิลัยพร สืบคำเปียง

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางวไลลักษณ์ บุญรัตน์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -