นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ปลัด อบต.

นายพจน์ มหาวรรณ์

ปลัด อบต.บัวสลี

โทรฯ. 0979355523

ที่อยู่. -

นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ

รองปลัด อบต.บัวสลี

โทรฯ. 0898534812

ที่อยู่. -

นายศิวกร ถูกจิตร

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทรฯ. 0931360899

ที่อยู่. -

นายสุรศักด์ ใจวังเย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรฯ. -----

ที่อยู่. -

นางศิวตา เตชะเนตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวทัศนีย์ ระวังของ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรฯ. 0636282491

ที่อยู่. -