นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่อยู่หน่วยงาน :
หมู่ที่ 1 ตําบลบัวสลี อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 053-673657
หมายเลขโทรสาร 053-673885

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี ต่อ 11

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี ต่อ 12

- สํานักงานปลัด ต่อ 13

- กองคลัง ต่อ 14

- กองช่าง ต่อ 15

- กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 16

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@buasalee.go.th

- เวบไซต์ http://www.buasalee.go.th/

Facebook : https://www.facebook.com/bua.buasalee.5