นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

1. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

“ หลักธรรมาภิบาล พัฒนาภาคเกษตรเชิงรุก
 สร้างความสุขต่อสังคม 

2. พันธกิจ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี แหล่งผลิตการเกษตรและหัตถกรรม ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา

แหล่งผลิตการเกษตรและหัตถกรรม
- ส่งเสริมการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ส่งเสริมอาชีพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ / กองทุนชุมชน
          
ชุมชนเข้มแข็ง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐ
- ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
- ชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา
- ปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น