นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ภาพกิจกรรม

งาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เมื่อ 13 มีนาคม 2567 | อ่าน 28 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 05 มีนาคม 2567 | อ่าน 20 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการสรงน้ำพระธาตุรัตนอริยมงคล วัดสันปูเลย ตำบลบัวสลี

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 15 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 22 มกราคม 2567 | อ่าน 31 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

เมื่อ 15 มกราคม 2567 | อ่าน 32 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดมั้วคัวฮอม) ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 04 ธันวาคม 2566 | อ่าน 59 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2566

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 20 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 | อ่าน 44 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 | อ่าน 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลบัวสลี หมู่ที่ 10

เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 | อ่าน 56 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลบัวสลี หมู่ที่ 8

เมื่อ 09 ตุลาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลบัวสลี หมู่ที่ 5

เมื่อ 02 ตุลาคม 2566 | อ่าน 22 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 29 กันยายน 2566 | อ่าน 26 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานในสังกัด อบต.บัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 22 กันยายน 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำพิธีรับมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน แก่เกษตรกร และหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านตำบลบัวสลี

เมื่อ 19 กันยายน 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและการซ้อมแผนสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 18 กันยายน 2566 | อ่าน 23 ครั้ง

08/09/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการธรรมสัญจรตำบลบัวสลี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 11 กันยายน 2566 | อ่าน 70 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 07 กันยายน 2566 | อ่าน 29 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | อ่าน 32 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อขยายพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่ตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะ และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการธรรมสัญจรตำบลบัวสลี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะ และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 10 สิงหาคม 2566 | อ่าน 27 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะ และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 32 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 37 ครั้ง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับท้องที่ (พชท.) ตำบลบัวสลี ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

เมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 77 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทำหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | อ่าน 33 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 | อ่าน 31 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ทำกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 | อ่าน 26 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ยุงลาย ภายใต้โครงการเก็บให้เกรี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ตำบลบัวสลี

เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 | อ่าน 34 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 30 ครั้ง

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 28 ครั้ง

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 23 ครั้ง

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 27 ครั้ง

รณรงค์ทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

โครงการผู้สูงวัย แต่ใจแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 28 ครั้ง

การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 30 ครั้ง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 5/2566

เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 36 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 เมษายน 2566 | อ่าน 27 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 27 เมษายน 2566 | อ่าน 26 ครั้ง

โครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 29 มีนาคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

โครงการสืบฮีตสานฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดมั้วคัวฮอม) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 06 มีนาคม 2566 | อ่าน 57 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการแข่งขีนกีฬาเยาวชนประชาชนต่ายยาเสพติด "บัวสลีเกมส์"

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 67 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 20 มกราคม 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

เมื่อ 13 มกราคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมงานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว และงานกาชาด ประจำปี 2566

เมื่อ 10 มกราคม 2566 | อ่าน 58 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและรถอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

เมื่อ 07 มกราคม 2566 | อ่าน 49 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อ 02 ธันวาคม 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบัวสลี ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบัวสลี

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 43 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 40 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสววคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 27 ตุลาคม 2565 | อ่าน 63 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 80 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 | อ่าน 47 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบัวสลี

เมื่อ 19 กันยายน 2565 | อ่าน 49 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 18 กันยายน 2565 | อ่าน 51 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการโครงการวินัยจราจร เพื่อปลูกฝังวินัยในการปฏิบัติตามระเบียบจราจรให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่

เมื่อ 16 กันยายน 2565 | อ่าน 58 ครั้ง

อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านรับมอบวัคซีนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อ 09 กันยายน 2565 | อ่าน 63 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินงานพิธีรับพระราชทาน พันธุ์ไม้ผล โครงการ "ทางนี้มีผลผู้คนรัก" ในสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินงานพิธีรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผัก โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ในสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 17 สิงหาคม 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 62 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจัดอบรมตามโครงการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรค มือ เท้า ปาก) ใน ศพด. อบต.บัวสลี

เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน 30 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 82565

เมื่อ 02 สิงหาคม 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 60 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบัวสลี ประชุมอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 49 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกับ หน่วย มว.มชส. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 สร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และร่วมกิจกรรมรณรงค์ประดับธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ ตามบ้านเรือนตามโครงการปลุกจิต

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 29 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ถวายเทียนพรรษา สืบสานฮีตฮอยล้านนา แบบวิถีพุทธสู่วิถีชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 42 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.อบต.บัวสลี

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ภายใต้โครงการเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 | อ่าน 118 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน 25 ครั้ง

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาสืบสานฮีตฮอยล้านนา แบบวิถีพุทธสู่วิถีชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 | อ่าน 64 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อ 08 มิถุนายน 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน 70 ครั้ง

โครงการปลุกจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10)

เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน 65 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"ครั้งที่ 2

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 131 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 107 ครั้ง

สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านต้นง้าว บ้านหัวโล๊ะ และบ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 145 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 120 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านสันปูเลย และบ้านปงป่าตอง ตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 87 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (SWAB SPECIMENS) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 87 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 102 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 88 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 401 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแม่ลาว จังวหวัดเชียงราย

เมื่อ 13 มกราคม 2565 | อ่าน 182 ครั้ง

ติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 | อ่าน 220 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดเตรียมชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

เมื่อ 30 เมษายน 2564 | อ่าน 1400 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น