นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสววคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 27 ตุลาคม 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 | อ่าน 7 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 | อ่าน 3 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลบัวสลี

เมื่อ 19 กันยายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 18 กันยายน 2565 | อ่าน 5 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการโครงการวินัยจราจร เพื่อปลูกฝังวินัยในการปฏิบัติตามระเบียบจราจรให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่

เมื่อ 16 กันยายน 2565 | อ่าน 16 ครั้ง

อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านรับมอบวัคซีนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อ 09 กันยายน 2565 | อ่าน 18 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 15 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ 82565

เมื่อ 02 สิงหาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบัวสลี ประชุมอบรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกับ หน่วย มว.มชส. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 สร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และร่วมกิจกรรมรณรงค์ประดับธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ ตามบ้านเรือนตามโครงการปลุกจิต

เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ถวายเทียนพรรษา สืบสานฮีตฮอยล้านนา แบบวิถีพุทธสู่วิถีชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 7 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 7 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย ภายใต้โครงการเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 | อ่าน 42 ครั้ง

งานพิธีหล่อเทียนพรรษาสืบสานฮีตฮอยล้านนา แบบวิถีพุทธสู่วิถีชุมชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

โครงการปลุกจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10)

เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน 15 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 91 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 70 ครั้ง

สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านต้นง้าว บ้านหัวโล๊ะ และบ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 102 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 73 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านสันปูเลย และบ้านปงป่าตอง ตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 44 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (SWAB SPECIMENS) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 45 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการอบรมโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 45 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบัวสลี

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 86 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแม่ลาว จังวหวัดเชียงราย

เมื่อ 13 มกราคม 2565 | อ่าน 97 ครั้ง

ติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 | อ่าน 179 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดเตรียมชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

เมื่อ 30 เมษายน 2564 | อ่าน 243 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น