นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563