นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
คู่มือปฎิบัติงาน/สมรรถนะบุคคลากร
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น