นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
คู่มือปฎิบัติงาน/สมรรถนะบุคคลากร
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น